Tag Archives: Ứng phó sự cố

Giờ vàng ứng phó sự cố

Là một nhà tư vấn CSIRT, tôi không thể nhấn mạnh quá tầm quan trọng của việc quản lý hiệu quả trong giờ đầu tiên trong một sự cố quan trọng. Tìm ra những gì cần làm thường là một nhiệm vụ khó khăn trong một sự cố quan trọng. …

Read More »