Tag Archives: windows registry

CLSID là gì?

CLSID la gi

CLSID là một từ viết tắt được sử dụng để mô tả ID lớp hoặc “mã định danh lớp” của ứng dụng phần mềm. Nói cách khác, CLSID là một số nhận dạng duy nhất được cấp cho các ứng dụng phần mềm hoặc các thành phần phần mềm để …

Read More »