Tag Archives: httpd

Đặt mật khẩu truy cập cho WordPress wp-admin

bảo vệ wordpress admin bằng http authentication

Bảo vệ thư mục wp-admin và wordpress dashboard bằng file .htaccess là một “thủ tục” quan trọng trong khi dựng site. Nếu hacker có thể truy cập vào wordress dashboard, họ có thể phá hoại mọi công sức của bạn. Một lớp bảo vệ dưới máy chủ có thể ngăn …

Read More »